Blog

Sídlo spoločnosti- ako vybrať správne sídlo spoločnosti

Sídlo spoločnosti- ako vybrať správne sídlo spoločnosti

26.02.2016

Keď zamestnanec strávi 40 hodín v týždni v budove, ktorá nemá príťažlivý vzhľad, negatívne to vplýva na jeho oddanosť voči zamestnávateľovi a morálku. 

Finančné zdroje

Finančné zdroje

04.12.2015

Financie predstavujú jeden typ zdrojov, resp. vstupov do produkčného procesu. Finančné zdroje sú z ekonomického hľadiska súčasťou aktív (majetku) organizácie. Môžeme ich členiť z rôznych hľadísk, pričom každé nám bližšie charakterizuje istú stránku ich pôsobenia v podniku.

Vzdelávanie zámestnancov

Vzdelávanie zámestnancov

04.12.2015

Potrebu zamestnancov s vysokou úrovňou pracovnej spôsobilosti riešia podniky nielen získavaním odborne pripravených uchádzačov o prácu, ale aj vzdelávaním a rozvojom vlastných zamestnancov. Vzdelávanie zamestnancov podnik zabezpečuje prostredníctvom kvalifikačnej prípravy a programov rozvoja zamestnancov.
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov musí byť nepretržitý, organizovaný a prepojený na pracovnú činnosť. Je súčasťou celoživotného vzdelávania. Zamestnávatelia sú povinní vytvárať podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne svojich zamestnancov. Zamestnanci sú tiež povinní neustále prehlbovať si kvalifikáciu.