Výhody byť trojkárom

Výhody byť trojkárom

23.10.2020

Hovorí sa, že trojkári sú v živote častejšie úspešnejší než jednotkári – prečo to tak je? Trojkári väčšinou už od skorého veku pochopia, že známky nie sú všetko. Prečítaj si náš článok, kde ti povieme, v čom sú iný a výnimočný.

Povinnú školskú dochádzku poznáme už od 18. storočia – samozrejme, od tých čias sa mnohé zmenilo. Už len keď si porovnáme vyučovacie metódy našich škôl s tými, do ktorých chodili naši rodičia. Čo sa však nezmenilo je známkovanie – jednotky ako najlepšie hodnotenie a päťky ako najhoršie. Škola však môže dať o mnoho viac než len dobré hodnotenia a vyznamenania a trojkári to vedia. Prečo sú trojkári v živote úspešnejší než jednotkári?

 

Nepodporujú akademický systém

Trojkárov nejaký školský systém nezaujíma – nepotrebujú sa učiť, to čo nepotrebujú. Väčšinou majú pevne stanovené ciele a teda vedia, čo chcú do budúcnosti. Vedia, že učiť a vzdelávať sa dá aj inak ako v škole – ako napríklad pomocou online kurzov, čítaním kníh a podobne.

 

Netrápia ich známky

Ako je už naznačené v úvode – trojkári vedia, že známky nie sú všetko a bifľovanie ničomu nepomôže. Trojkári sa radí naučia, to čo si myslia, že je potrebné a dokážu získať aj lepšie známky. Nepotrebujú nasledovať systém, pretože majú vlastný rozum.

 

Radi snívajú

Zatiaľ čo jednotkár poslušne počúva pani učiteľku, trojkár bude pravdepodobne pozorovať ohýbajúce sa konáre stromov a premýšľať o tajomstve úspechu. Vlastnosť, ktorá je veľmi potrebná pre dosiahnutie veľkých vecí je optimizmus, fantázia a originalita – tak sa rodia veľkí umelci a inovátori.

 

Pracujú múdro – nie tvrdo

Vedia, že je dobré mať kontakty, takže ak napríklad niečomu nechápu alebo to nevedia obrátia sa na niekoho s väčšími poznatkami. Jednoducho to zhodnotil aj Henry Ford:

“Dovoľte, aby som vám pri­po­me­nul, že na stole mám rad elek­tric­kých tla­či­diel a stla­če­ním toho pra­vého môžem pri­vo­lať svo­jich pomoc­ní­kov, ktorí dokážu odpo­ve­dať na akú­koľ­vek otázku týka­júcu sa pod­ni­ka­nia, kto­rému venu­jem väč­šinu mojich snáh. Teraz mi lás­kavo pove­dzte, prečo by som mal zahl­co­vať svoju myseľ vše­obec­nými vedo­mos­ťami za úče­lom byť schopný odpo­ve­dať na otázky, keď mám okolo seba ľudí, ktorí sú schopní poskyt­núť mi aké­koľ­vek zna­losti, o aké požia­dam?”

 

Záleží im na osobnom úspechu

Nepotrebujú pochvaly, diplomy ani vyznamenania, dôležité je pre nich to, ako nasledujú v svojom živote a ako vidia sami seba. Preto sa napríklad môže zdať, že sa trojkári v škole neprejavujú na plný výkon – to preto lebo na plný výkon pracujú vo voľnom čase – venujú sa tomu, čo ich napĺňa, napríklad pri koníčkoch.